Условия за ползване

Достъпът до и използването на този сайт се предоставя от Helen Doron Ltd. (HD) при следните условия:

 1. С използването на този сайт потребителите се съгласяват да бъдат законово обвързани с настоящите Общи условия, които влизат в сила веднага след първия достъп на потребителя до уебсайта. Потребителите, които не са съгласни да бъдат законово обвързани с всички следващи Общи условия, са помолени да не влизат и / или да не използват този сайт.
 2. HD може да променя, актуализира или изменя тези условия по всяко време чрез публикуване на промени онлайн. Потребителите трябва редовно да преглеждат тези условия, за да се уверят, че са наясно с всички промени, актуализации или изменения, направени от HD. Повторното използване на уебсайта след промяната, актуализацията и изменението на клиента представлява съгласието на потребителя да бъде правно обвързано с тези условия, променени, актуализирани или изменени.
 3. Съдържанието на този сайт е предмет на авторски права на HD. Потребителите не могат да копират, възпроизвеждат, повторно публикуват, изтеглят, публикуват, излъчват, предават, публикуват или използват по друг начин съдържанието на уебсайта по какъвто и да е начин освен за лична, нетърговска употреба. Потребителите също така се съгласяват да не адаптират, променят или създават производни произведения от никое от съдържанието на уебсайта, освен за лична, нетърговска употреба. Всяко друго използване на съдържанието на уебсайта изисква предварително писмено разрешение от HD.
 4. Имена, изображения и лога, идентифициращи HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) или друг продукт и услуга, свързана с HD, или трети страни и свързаните с тях продукти и услуги, са обект на авторски права, патенти на HD и / или съответни трети страни. Нищо, съдържащо се в тези термини, няма да се тълкува като предоставящо по подразбиране, еспропел или по друг начин лиценз или право да използва каквото и да е право върху авторски права, дизайн, търговска марка или патент, принадлежащи на HD или трета страна.
 5. Потребителите се съгласяват да използват сайта само за законни цели по начини, които не ограничават, възпрепятстват или нарушават правата на ползване и ползване на уебсайта от никого. Забраненото поведение включва: тормоз или причиняване на стрес или неудобство на което и да е лице, предаване на неприлично или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток от информация и диалог в рамките на уебсайта.
 6. Съдържанието на уебсайта, включително информация, имена, изображения, лога и икони, свързани с HD, и / или свързани с HD компании, продукти и услуги (или с продукти и услуги на трети страни), се предоставя “КАКТО Е” и на база “КАКТО Е НАЛИЧНО” без представяне или каквато и да е гаранция, изразена или подразбираща се до такава степен, позволена от закона, включително подразбиращи се гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел, ненарушение, съвместимост, сигурност и точност.
 7.  В максималната степен, разрешена от приложимото право, HD не носи отговорност на ползвателите на обекти или трети лица, които претендират чрез ползвател на сайта за всякакви щети във връзка със сайта или материалите, съдържащи се в него. При никакви обстоятелства HD не носи отговорност за някоя от следните загуби или щети (независимо дали тези загуби са предвидени или предвидими, познати или неизвестни): а. загуба на данни; б. загуба на приходи или очаквани печалби; в. загуба на бизнес; д. загуба на възможност; д. загуба на репутация или нараняване на репутацията;  е. загуби, понесени от трети страни; ж. всякакви косвени вреди, произтичащи от използването на уебсайта независимо от формата на действие.
 8. HD не гарантира, че функциите, съдържащи се в съдържанието на уебсайта, ще бъдат непрекъснати или без грешки, дефектите ще бъдат коригирани или уеб сайтът и сървърът, който го прави достъпни, нямат вируси или бъгове.
 9. Потребителите на сайта могат да бъдат поканени да представят приноса си (включително текст, снимки, графики и аудио или видео записи) на уебсайта или портала HDEE. Потребителите се съгласяват, като предоставят споменатите материали, да предоставят на HD вечно, безвъзмездно, неизключително, подлицензирано право и лиценз да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, създава производни произведения от, разпространява, да пусне на разположение на обществеността и да упражни всички авторски и публични права по отношение на споменатите материали в целия свят и / или да включи споменатия принос в други произведения в медиите, които са известни или по-късно разработени за пълния срок на всички права, които могат да съществуват в посочения принос, в съответствие с ограниченията за поверителност, посочени в Декларацията за поверителност на HD. Потребителите, които изберат да не предоставят на HD посочените по-горе права, се приканват да не подават приноси към уебсайта.
 10. В допълнение към параграф 9, чрез подаване на приноси към уебсайта, ползвателите гарантират: а. че тези материали са оригиналната работа на потребителя; б. че изпращащият потребител има правото да предостави тези материали на HD за всички посочени по-горе цели;в. че тези приноси не са клеветнически; г. че споменатите вноски не нарушават закон; д. че HD се обезщетява срещу всички съдебни такси, щети или други разходи, които могат да възникнат в резултат на нарушаването на горепосочената гаранция от страна на потребителя; е. че те се отказват от всякакви морални права в тази вноска за представяне и публикуване на уебсайта за посочените по-горе цели.
 11. Потребителите не могат да изпращат във форума на уебсайта какъвто и да било вид клеветнически или незаконни материали. Това включва текстови, графични и аудио или видео програми.
 12. Приносът на материали с намерение за извършване или насърчаване на незаконно действие е строго забранен.
 13. Всички представени материали трябва да бъдат оригиналната работа на допринасящия потребител. Потребителите не могат да представят плагиатствани материали. По същия начин потребителите не могат да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, търговска тайна, патент, поверителност, публичност, лични права или права на собственост.
 14. Възгледите, изразени в областите на подаване на уебсайта, са тези на обществеността и не са задължително тези на HD.
 15. Сайтът HD съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не са под контрола на HD. Потребителите трябва да знаят, че при кликване върху тези връзки и при преместване в уеб страници, които не са на HD, HD не прави никакви изявления относно уебсайтове на трети страни. Достъпът до уебсайт на трета страна е на собствен риск. HD не носи отговорност за надеждността на данни, мнения, съвети или изявления, направени на уебсайтове на трети страни. HD предоставя тези връзки като услуга и удобство за потребителите на уебсайта ни. Използването на такива връзки не означава, че HD категорично одобрява или препоръчва уебсайтовете на трети страни. HD не поема отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни.
 16. Ако някоя от тези условия е определена като незаконна, невалидна или по друг начин неприложима по някаква причина съгласно законите на която и да е държава или страна, в която тези условия и срокове са предназначени да бъдат ефективни, тогава, доколкото и в рамките на юрисдикцията при които този термин или условие е незаконно, невалидно или неприложимо, то се прекъсва и заличава от настоящите условия и останалите условия остават в сила и продължават да бъдат задължителни и подлежащи на изпълнение.
 17. Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на държавата Република България.      © 1997 – 2014 Helen Doron Ltd. Всички права запазени.
Share