Организация на учебния процес за учебната 2020 / 2021 г.

На 31.08.2020 г. Министърът на здравеопазването издаде две заповеди, които касаят организацията на учебния процес в извънкласните форми на обучение. След като се запознахме с предвидените задължителни и препоръчителни мерки, изготвихме настоящата организация на учебния процес в учебни центрове „Хелен Дорон“ за предстоящата учебна година.

Съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването РД – 01 – 489/31.08.2020г., учебните занятия в езиковите центрове се предоставят в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на останалите указанията в заповедта, касаещи противоепидемичните мерки.

Към момента няма яснота какво представлява и какви са изискванията към посочената в заповедта „електронна среда“, но е безспорно, че подобен начин на провеждане на занятията е несъвместим със спецификата на преподаването по метода „Хелен Дорон“, който предполага непосредствено взаимодействие между преподаватели и обучаващите се.

Поради тази причина занятията в учебни центрове „Хелен Дорон“ през учебната 2020 – 2021 година ще се провеждат присъствено.

При провеждането на присъствени занятия ще се спазват указанията на Заповед на Министъра на здравеопазването РД – 01 – 487/31.08.2020г., които са обобщени по-долу:

  • Графикът на занятията е изготвен така, че да се избегне струпването на много хора и да има време за проветряване и / или дезинфекция на помещенията.
  • Родители, които придружават децата си в час, трябва да носят маска от влизането в учебния център до напускането му;
  • Останалите родителите не влизат в центъра – оставят децата до входа и ги взимат оттам;
  • Преди влизане в клас децата задължително си измиват ръцете;
  • След влизането на децата по стаите и започване на занятията, родителите могат да изчакат в приемната, като носят маски и спазват социална дистанция;
  • Осигурява се физическа дистанция между присъстващите не по-малко от 1.5 м.
  • Помещенията се дезинфекцират ежедневно и периодично с разрешен от Министерство на здравеопазването дезинфектант, с кратко време на въздействие (до 15 минути),
  • Екипите на учебните центрове работят с прозрачни шлемове или прозрачни маски;
  • В учебните центрове не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, и др.).

Евентуална промяна в организацията на учебния процес ще бъде съобразена с изменения в изискванията на компетентните органи, настъпили след началото на учебната година и ще бъде своевременно оповестена.

Share